Ajankohtaista

Maakuntahallitukselle uudistuksen ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus kuuli 15.1.2018 järjestetyssä kokouksessaan tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä. Alla poimintoja katsauksen sisällöstä:

Kooste tarkentavista linjauksista

Maakunta- ja sote-uudistuksessa on tehty joitakin tarkentavia linjauksia viime viikkojen aikana. Joulua edeltävällä viikolla maan hallitus sopi keskeisistä täsmennyksistä valinnanvapauslakiluonnoksesta annetuissa lausunnoissa esiin nousseisiin huolenaiheisiin. Myös sote-ulkoistusten ja -investointien rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka.

Hallituksen täsmentävien linjausta mukaan peruspalveluissa toteutuu aiempien esitysten mukainen laaja valinnanvapaus. Maakunnat saavat kuitenkin paremmat mahdollisuudet määritellä sote-keskusten työtä tukevien erikoisalojen valikoimaa. Myös säännöksiä asiakasseteleistä täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä. Asiakassetelin velvoittavuus ei enää koske erikoissairaanhoidon palveluita. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.

Maakunta saa päättää väestön palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoja konsultaatiopalveluihin sisältyy. Jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava muita kuin yleislääketieteen alaan kuuluvia palveluita lisäksi vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta.

Hallitus sopi niin ikään, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on yhteen sovitettava toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 loppuun mennessä.

Ennen vuodenvaihdetta vahvistettiin myös kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaolon jatkuminen vuoden 2020 loppuun saakka. Samalla ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevia säännöksiä tiukennettiin. Myös kuntien yhteistoiminta-alueita koskevaa puitelakia jatkettiin vuodella.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Nuorten maakunnan kehittäminen jatkovalmisteluun

Maakuntahallitus pitää tärkeänä nuorten maakunnan kehittämistä monialaisena yhteistyönä Etelä-Pohjanmaalla. Maakuntahallitus keskusteli Nuorekas Etelä-Pohjanmaa -visiosta ja hankkeesta ja päätti jatkaa hankkeen valmistelua.

Nuorten maakunnan tavoitteena on sitouttaa nuorten parissa työskentelevät eri tahot, organisaatiosta riippumatta, nuoria arvostavaan ja vahvistavaan toimintakulttuuriin. Nuorten maakunnan tulisi taata nuorille sellainen ympäristö, jossa nuoret pystyvät kasvamaan ja kehittymään aikuisiksi ja jossa heille annetaan mahdollisuus myös osallistua ja vaikuttaa oman kunnan ja maakunnan toimintaan entistä helpommin.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123; muutosjohtaja Johanna Sorvettula, 040 662 0047.


Valmistelujohtajalle päätösvaltaa hankintoihin

Koska Asko Peltola on siirtynyt vetämään päätoimisesti maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelujohtajuutta, päätti maakuntahallitus delegoida hänelle valtuudet tehdä päätöksiä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun käytettävissä olevan valtion myöntämän rahoituksen puitteissa alle 60 000 euron hankinnoista itsenäisesti ja varata maakuntahallitukselle valmistelujohtajan päätöksiin otto-oikeuden.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.


Vastuuvalmistelun resursointia tarkistettiin

Maakuntahallitus hyväksyi esitetyn mukaisen vastuuvalmisteluresursoinnin ajalle 1.1.–31.7.2018

sekä sihteeripalveluihin ja maakunnille siirtyviin tiloihin liittyviin selvityksiin kohdistuvat rekrytoinnit.  Muihin tarvittaviin rekrytointeihin palataan hallituksen seuraavissa kokouksissa.

Vastuuvalmistelijoiden työpanokset ovat ajalla 1.1.–31.7.2018:

 • Aaltonen Jari; kasvupalvelut (60 %)
 • Jokiranta Harri; muutosjohtaja (100 %; kuntien rahoittama projekti)
 • Laitila Minna; SOTE-tuotanto (palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti) (100 %)
 • Leikkola Päivi; SOTE-tuotanto (liikelaitos, alihankinnat, asiakassetelipalvelut) (100 %)
 • Metsänranta Kaija; henkilöstöhallinto (100 %)
 • Penninkangas Tanja; SOTE-tuotanto (sote-yhtiöt: suoranvalinnan yhtiö ja sote-keskukset, asiakasseteliyhtiö, Kuusiolinna) (60 % 1.1.–28.2.; sen jälkeen 100 %)
 • Pätsi Ari; tietohallinto (30 %)
 • Rantala Hanne; viestintä (100 %)
 • Rautio Liisa Maria; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö (20–30 %)
 • Rintapukka Ritva; maatalous, rahoitus- ja kehittämispalvelut (50 %)
 • Saartenoja Antti; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö (20 %)
 • Seppelvirta Heli; muutosjohtaja (80 %)
 • Sorvettula Johanna; muutosjohtaja (100 %)
 • Tanhuamäki Mikko; tukipalvelut (50 % 1.1.–31.3.; sen jälkeen 100 %)
 • NN; taloushallinto (100 %) (taloushallinnon uuden vastuuvalmistelijan haku on käynnissä)

Lisäksi vastuuvalmistelussa ovat mukana kuntien rahoittaman Etelä-Pohjanmaan SOTE-projektin kautta SOTE-järjestämisestä vastaava Päivi Saukko ja asiantuntija-assistentti Miska Kaihlamäki sekä valtakunnalliset muutosagentit Eija Ala-Toppari-Peltola (LAPE) ja Anneli Saarinen (I&O).

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Maakuntahallituksen kokoustiedote kokonaisuudessaan löytyy täältä >>