Ajankohtaista

Uudistuksen kasvot: Ympäristösuunnittelija Mari Väänänen

Esittelemme juttusarjassa uuteen maakuntaan siirtyvien organisaatioiden työntekijöitä.

Ympäristönäkökulma kaavatyöhön

 

 

Mari Väänänen työskentelee Etelä-Pohjanmaan liitossa ympäristösuunnittelijana. Hän kuuluu viisihenkiseen maakuntasuunnittelun tiimiin, joka vastaa maakuntakaavoituksesta ja muusta maakunnallisesta alueiden käytön suunnittelusta. Lisäksi tehtäväalueen vastuulle kuuluu aluekehityslain mukainen liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Väänänen kertoo, että hänen työpöydällään ovat luontoon ja ympäristöön liittyvät asiat. Tällä hetkellä koko tehtäväaluetta työllistää kolmas vaihemaakuntakaava, jossa käsitellään muun muassa turvetuotantoa ja suoluonnon suojelua.

– Maakuntakaavan valmisteluprosessi on pitkä ja monivaiheinen. Kaavan pohjalla on useita selvityksiä, joita tehdään joko omana työnä tai ostopalveluna. Liiton työntekijät vastaavat kuitenkin aina selvitysten tekemisen ohjaamisesta ja tulosten siirtämisestä kaavaratkaisuun, Väänänen selvittää.

Tällä hetkellä III vaihemaakuntakaava on luonnosvaiheessa, ja jos prosessi etenee aikataulussa, kuluvan vuoden keväällä edetään ehdotusvaiheeseen.

– Maakuntauudistus on huomioitu maakuntakaavan uudistamistyön aikataulussa. Tavoitteena on saada kolmoskaava maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vielä tämän vuoden aikana. Kokonaismaakuntakaava sen sijaan päivitetään vasta uudessa maakunnassa.

 

Paikkatieto tukee kehittämistyötä

Väänäsen vastuulla on myös paikkatietoon liittyvät tehtävät. Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa, jolla on sijainti – käytännössä kartalla esitettyä dataa.

Väänäsen mielestä paikkatietoa olisi hyvä hyödyntää jatkossa myös uudessa maakunnassa, sillä siitä hyötyisivät eri tehtäväalueet. Ohjelmat ja aineistot olisivat jo valmiiksi käytössä.

– Aineistoa voidaan tuottaa myös maakuntauudistuksen tarpeisiin. Lisäksi tämä olisi erinomainen väline myös tiedolla johtamiseen, Väänänen pohtii.

Uusi maakunta, tutut kumppanit

Maakuntakaavoitukseen liittyvät tehtävät siirtyvät näillä näkymin uuden maakunnan vastuulle. Uuteen maakuntaan siirtyvistä organisaatioista erityisesti ELY-keskus on Etelä-Pohjanmaan liitolle jo entuudestaan tuttu ja läheinen yhteistyökumppani.

Väänäsen mukaan maakuntauudistuksesta on kaavatyössä konkreettista hyötyä muun muassa siitä näkökulmasta, että eri organisaatioissa sijaitsevat aineistot tulevat nyt yhteiseen käyttöön, minkä myötä kaavatyö sujuvoituu.

– Toimiessamme samassa organisaatiossa, voimme kehittää aineistoja yhdessä. Silloin monet kaavoitukseen liittyvät asiat tulevat varhaisemmassa vaiheessa ilmi, kun koko tietovaranto on käytössä, sanoo Väänänen.

Myös poliittinen ohjaus on Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntasuunnittelun väelle tuttu toimintatapa. Ei siis liene yllätys, että maakuntauudistukseen suhtaudutaan maakuntasuunnittelun tehtäväalueella positiivisin ja luottavaisin mielin.


FAKTAA:

  • Maakuntakaavoituksella ohjataan maakunnan alueiden käytön suunnittelua ja luodaan linjauksia koko maakuntaa koskevalle maankäytölle.
  • Maakunnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset tavoitteet ja sovitetaan ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.
  • Etelä-Pohjanmaalla suunnittelun perustana toimii vuonna 2014 hyväksytty Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma.
  • Tutustu maakuntakaavoitukseen »

 

Teksti: Hanne Rantala