Blogeista poimittua

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen kuulumisia ja lukuvinkkejä

Kirjoitus julkaistu 28.6.2017 Etelä-Pohjanmaan sote-projektin blogissa.

Etelä-Pohjanmaalla Lape-hankkeen kehittämisen keskiössä on alueellisten perhekeskusten luominen tai jo olemassa olevien perhekeskusten kehittämisen tukeminen. Kansallinen ohjaus sekä maakunnallinen kehittäminen kulkevat LAPE-hankekauden ajan käsi kädessä. Kansalliseen perhekeskustoimintamallin projektisuunnitelmaan pääset tutustumaan täältä >>

Etelä-Pohjanmaan Lape-hankkeen kevät on ollut työntäyteistä aikaa. Lomien kynnyksellä ja syksyn toiminnan käynnistymistä odotellessa on aika jakaa yhteisesti jo toteutunutta ja luoda näkymiä tulevaan. Iloksemme voimme todeta, että hankkeen nettisivut ovat nyt auki, käyhän kurkkaamassa >>. Hanketiimimme on tullut kokonaiseksi huhtikuun puolen välin jälkeen, ja työntekijät ovat hypänneet suoraan maakunnallisen sote-valmistelun esiselvitysvaiheeseen. Hankkeen työntekijät ovat antaneet oman työpanoksensa työryhmien työskentelyyn ja yhteistyö on antanut niin maakunnalliselle sote-valmistelulle kuin myös Lape-hankkeen käynnistymiselle tärkeää tietoa palvelujen nykytilasta. Valmistuneisiin loppuraportteihin pääset tästä >>

Varhainen tuki

Lape-hankkeen vahvana teemana on vanhemmuuden tuki. Tavoitteena on varhaisen tuen antaminen vanhemmille näyttöön perustuvien varhaisen menetelmien avulla. Erityisesti kiinnitetään huomiota eroauttamiseen. Esimerkiksi Suomen mielenterveysseuran ylläpitämällä Kasvun tuki -sivustolla >> on koottuna erilaisia näyttöön perustuvia toimintamalleja ja työntekijöiden osaamista tullaan myös vahvistamaan erilaisten menetelmäkoulutusten myötä. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan myös maahanmuuttajataustaiset perheet. Järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä tullaan alueilla syventämään. On tärkeää, että perhe voi saada julkisten palveluiden lisäksi myös järjestöjen ja seurakuntien arvokkaan osaamisen käyttöönsä. Yhdessä olemme enemmän! Etelä-Pohjanmaan Lape-hankkeessa kärkihankkeen lisäksi omalla hankehakemuksellaan on kehittämistyössä mukana osahankkeita. Kaikkien osahankkeiden kehittämisteemat löytyvät hankkeen nettisivuilta. Erityisesti MLL Pohjanmaan piirin osahanke keskittyy vanhemmuuden tuen teemaan kehittämällä sähköistä vertaistukitoimintaa.

Hankkeen aikana on tarkoitus levittää myös jo olemassa olevia toimintamalleja koko maakuntaan – pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Kaste-kehittämishankkeessa on tuotettu ”Ehkäisevän toiminnan hyvät käytännöt Etelä-Pohjanmaalla” -teos >>. Etelä-Pohjanmaan Lape-hankkeessa olemme käynnistäneet LAPE-teko -kampanjan, jossa levitetään eteläpohjalaisia helmiä muille parastettavaksi. Mikäli sinulla on mielessä jokin asia/toimintamalli, minkä toivot tuotavan esiin, olethan yhteydessä hanketyöntekijöihin.

Perhekeskustoiminta

Kuvaaja: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaalla on perhekeskustoimintaa viidellä eri alueella joko fyysisesti saman katon alla tai verkostomaisesti toteutettuna. Sote-työryhmät ovat esittäneet yhteistyössä Lape-hankkeen kanssa, että Etelä-Pohjanmaalle tulisi perhekeskustoimintaa vuonna 2019 kahdeksaan alueelliseen keskukseen. Etelä-Pohjanmaalla käynnistyy syksyllä 2017 alueellisten perhekeskus-työpajojen sarja, jossa lähdetään yhdessä alueiden toimijoiden kanssa työstämään joko olemassa olevia toimintamalleja tai luoden kokonaan uutta. Osassa kuntia/kuntayhtymiä kehittämistyötä on jo lähdetty aktiivisesti viemään eteenpäin yhteistyössä paikallisten Lape-ryhmien kanssa.

Perhekeskustoiminnan edellytyksenä on erityispalvelujen riittävä tuki. Tulevassa sote-rakenteessa lastensuojelun sosiaalityö, vammaispalvelut sekä erikoissairaanhoito integroidaan yhteen toimivaksi erityispalveluiden kokonaisuudeksi. Lape-hanke tukee integroivien toimintamallien käyttöönottoa. Erityispalveluiden kehittämisessä on tärkeää monialaisen arvioinnin toteutuminen (horisontaalinen integraatio) ja jalkautuvien palveluiden toimivuus maakunnan jokaiseen perhekeskukseen (vertikaalinen integraatio). Etelä-Pohjanmaalla konsultaatiorakenteita on jo kehitetty ja tätä kehittämissuuntaa tullaan edelleen jatkamaan. Lisäksi palveluiden jalkautumista lasten ja nuorten tavanomaiseen ympäristöön (varhaiskasvatus/koulu) tullaan lisäämään.

Asiakkaat mukana kehittämässä

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeessa lastensuojelun kehittäminen on lähtenyt käyntiin vahvasti palvelunkäyttäjät edellä. Kevään 2017 aikana asiakaskehittäjäryhmä on toiminut osana Seinäjoen kaupungin lastensuojelulaitoksen kehittämistyötä. Hankkeen tavoitteena on, että palvelujen kehittämisessä asiakkaat ovat vahvasti mukana. Asiakaskehittäjäryhmien lisäksi esimerkkinä alueellisten perhekeskus-työpajojen rinnalle Innokylän >> alustalle suunnitellut asiakaskehittäjäryhmät, jotka ovat syksyn agendalla. Tavoitteena on myös se, että asiakkaiden osallisuuden toteutuminen huomioidaan tulevassa sote-rakenteessa.  Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämiskokonaisuuteen Etelä-Pohjanmaalla pääset tutustumaan tästä >>.Vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten (ml. autismikirjo) palvelupolkua ja palveluiden yhteensovittamista sekä ammattilaisten tiedon lisäämistä kehitetään vahvasti kolmen eri Etelä-Pohjanmaan LAPE-osahankkeen (Eskoo, Autismisäätiö ja VERSO Kuntoutus) toimesta yhteistyössä kärkihankkeen kanssa. Hankekauden aikana esimerkiksi Autismisäätiö toteuttaa yhdessä alueen kuntien perhetyössä pilotointia, jossa Autismisäätiön hanketyöntekijä toimii perhetyön tukena ja autismitietouden lisääjänä perhetyön käynneillä.

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke jalkauttaa maakuntaan kansallisia toimintamalleja ja jatkokehittää niitä yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämiskokonaisuutta varten THL on koonnut eri kehittämisosiokohtaisten työryhmien mallinnusraportit >> yhdeksi kokonaisuudeksi.

THL:n sivuilta: ”Mallinnustyöskentely on paitsi lastensuojelua koskevien tavoitteiden ja kehittämissuuntien määrittelyä, myös ensimmäinen vaihe prosessissa, jossa kokeillaan lastensuojelun kehittämistyön organisointia kansallisesti koordinoituna, tutkimusperustaisena ja verkostomaisesti toimivana rakenteena. Tavoitteena on kerätä Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelman aikana kokemusta sellaisesta rakenteesta ja toimintatavasta, jossa asiakkaat, työntekijät, tutkijat, johto ja yhteistyökumppanit tuottavat yhdessä tietoa ja syventävät ymmärrystä laadukkaasta lastensuojelusta tiiviissä vuoropuhelussa.”

Syksyn 2017 aikana Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeessa on käynnistymässä lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteinen perhekuntoutuksen pilotointi. Perhekuntoutuspilotoinnissa hyödynnetään yhteiskehittämisen mallia, jossa huomioidaan asiakkaiden ja ammattilaisten tieto sekä tutkittu tieto.

Toimintakulttuuri muuttuu

Toimintakulttuurin muutos toimii läpileikkaavana teemana kaikissa kehittämisosioissa. Asiakasosallisuuden lisäksi Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden kehittämishankkeessa korostetaan lapsiystävällistä toimintakulttuuria jalkauttamalla alueelle pilotointien ja kokeilujen kautta muun muassa lapsivaikutusten arviointi-, lapsibudjetointi- sekä perheystävällinen työpaikka -toimintamalleja toimintakulttuurin edistämiseksi ja toiminnan muuttamiseksi. Paraikaa hanke etsii lapsiystävällisen toimintakulttuurin luomisesta kiinnostuneita pilottiorganisaatioita. Pilotointikutsu on luettavissa kokonaisuudessaan Etelä-Pohjanmaan SOTE:n nettisivuilta >>.

Kuvaaja: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on lähtenyt pilotoimaan perheystävällinen työpaikka -toimintamallia. Lisäksi hankkeen aikana tullaan kartoittamaan yritysten kiinnostusta lähteä mukaan kehittämään työpaikan perheystävällisyyttä. Kokemuksia tullaan hyödyntämään koko maakunnan uudessa sote-organisaatiossa. Kärkihankkeen lisäksi SeAMKin yhteistyössä SoNetBOTNIAn kanssa toteuttamassa osahankkeessa tuetaan lapsen oikeuksia, lapsilähtöisyyttä ja tietoperusteisuutta vahvistavan toimintakulttuurin edistämistä kokoamalla muutoksen tueksi kehittämistyötä tukevaa tietopohjaa. Tämän lisäksi syksyllä SeAMKissä käynnistyy opiskelijoiden kanssa yhteistyössä toteuttamaa Kohtaamisen kahvila -toimintaa. Lasten ja perheiden palveluiden muuttuvassa toimintaympäristössä yhteen sovittava johtaminen tulee yhä suurempaan rooliin ja sen vuoksi hankkeessa kootaan tietoa yhteen sovittavasta johtamisesta ja viedään tätä tietoa osaksi uudistuvaa sote-rakenteen valmistelua.

Sähköä ilmassa!

Kaikissa kehittämisosioissa otetaan huomioon myös sähköisten palvelujen mahdollisuudet, joiden hyödyntämistä tullaan jatkokehittämään koko hankkeen ajan. Tiesithän, että Etelä-Pohjanmaalla toimii EPSHP:n ylläpitämä sähköinen perhekeskus, joka kantaa Etelä-Pohjanmaan murteelle taitettua nimeä Kersanet >>. Lisäksi on käytössä esimerkiksi HYVIS-portaali ja muita sähköisiä yhteydenottokanavia lähes kaikissa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa.

Työryhmät jatkavat toimintaansa syksyllä 2017 ja kokoonpanot selviävät elokuussa 2017. Työryhmien rakennetta kevennetään, jotta jokainen työryhmään nimetty henkilö voi antaa parhaan mahdollisen panoksen kehittämis- ja muutostyössä. Tulemme julkaisemaan myös säännöllisen uutiskirjeen syyskuusta 2017 alkaen ajankohtaisista tiedotettavista asioista. Meihin hanketyöntekijöihin voi aina olla yhteydessä ja kertoa omista ajatuksistaan ja ideoistaan.

Tehdään yhdessä!

Satu Mäki-Fossi
hankekoordinaattori, Etelä-Pohjanmaan LAPE

 


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *