Blogeista poimittua

I&O muutosagenttitoiminta päättyy – kehittäminen jatkuu

Hallituksen kärkihanke Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen (I&O) päättyi vuoden vaihteessa. I&O-kärkihankkeeseen kuului kahdeksan hankekokonaisuutta. Näiden lisäksi kaikissa maakunnissa toimi muutosagentti. Etelä-Pohjanmaalla I&O-muutosagenttitoiminta alkoi 1.11.2016 ja kesti reilu kaksi vuotta. Agentin pääasiallisena tehtävänä oli luoda yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa maakunnallinen ikäihmisten palvelujen yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma. Agentti toimi osana maakunta- ja sote-uudistusta.

Keskeisenä kansallisena tavoitteena on mahdollistaa ja tukea ikäihmisten kotona asumista entistä pitempään, taata mahdollisimman yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta ja selkeyttää pirstaleisia palveluja. Nämä tavoitteet vaativat palvelurakenteen uudistamista, uudenlaisia palveluja ja toimintamalleja. Palvelujen tulee olla entistä asiakaslähtöisempiä ja ennaltaehkäisevän näkökulman huomioivia. Palveluketjujen tulee toimia sujuvasti. Johtamisen tulee olla strategista, kokonaisvaltaista ja perustua faktatietoon. Asumisen vaihtoehtoja tarvitaan lisää.

Tulevaisuudessa henkilökuntaa ei välttämättä saada samassa suhteessa kuin tänä päivänä. Kaikki digitalisaation ja teknologian mahdollisuudet tulee ottaa käyttöön. Osa palveluista voidaan hoitaa etäyhteyksillä, mikä mahdollistaa enemmän aikaa fyysistä kontaktia tarvitseville palveluille.

Etelä-Pohjanmaalla I&O-muutosagenttitoiminnassa oli mukana reilu 100 osallistujaa koostuen viranhaltijoista, työntekijöistä, asiantuntijoista ja asiakasedustajista eri puolilta maakuntaa. Muutos- ja kehitystyötä vietiin yhtenäisesti eteenpäin teematyöryhmittäin. Työryhmissä oli edustus kaikilta maakunnan alueilta ja asiantuntijoita eri aloilta aiheesta riippuen. Teematyöryhmiä oli yhteensä kymmenen. Työryhmien tuotoksina syntyivät esimerkiksi matalan kynnyksen asiakasohjausyksiköt kaikkiin kuntiin ja yhteistoiminta-alueille. Asiakasohjausyksiköistä saa ohjausta ja neuvontaa erilaisiin ikäihmisiä askarruttaviin asioihin ja kysymyksiin sekä tietoa palveluista. Tarvittaessa tehdään myös palvelutarpeen arviointia ja järjestetään yksilöllisesti räätälöityjä palveluja.

I&O-muutostyön aikana yhtenäistettiin ja kehitettiin palveluprosesseja sekä palvelujen sisältöjä. ICT- ja teknologiaratkaisujen osalta tehtiin tilannekartoitus, jonka pohjalta laadittiin toiminnallisuussuunnitelma palveluittain. Kehittämistyötä on viety monelta osin jo eteenpäin. Pilottikokeiluja on menossa, esim. etäyhteydet ja keinoälyn testaaminen.

Kaikenikäisten omaishoitoon ja ikäihmisten perhehoitoon » laadittiin yhtenäiset maakunnalliset toimintaohjeet. Palveluasumiseen työstettiin yhtenäinen laatuopas ». Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmä laati julkaisun Toimintamalleja ja -ideoita kotihoidon ja omaishoidon toiminnan kehittäjille sekä moniammatillisille työntekijöille ».

Maakunnallinen ikäihmisten palvelujen yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma » valmistui marraskuussa 2018. Suunnitelma sisältää valtakunnalliset ikäihmisten palvelujen linjaukset, maakuntaprofiilin ja tämänhetkisen tilannekuvauksen sekä I&O-muutostyön aikana tehdyn kehitystyön. Lisäksi se sisältää tavoite- ja jatkotoimenpide-ehdotukset kunnille, kuntayhtymille, yhteistoiminta-alueille ja muille toimijoille vuoteen 2025. Suunnitelmassa on myös kuhunkin teemaan liittyviä linkkejä, joista löytyy aiheeseen lisää materiaalia ja taustatietoja.

Etelä-Pohjanmaan I&O-muutosagenttitoiminta on ollut erittäin antoisaa, ja siihen osallistuneet työntekijät ja muut jäsenet ovat sitoutuneet tehtäväänsä ammattitaidolla, elämän kokemuksen tuomalla viisaudella ja sydämellä. Kahden vuoden aikana on opittu toisilta, saatu paljon aikaan ja luotu hyvää pohjaa tulevalle alueelliselle ikäihmisten palvelujen kokonaisuuden kehittämiselle. Yhteinen kehittämistyö jatkuu.

Suuret kiitokset kaikille mukana olleille!

 

Etelä-Pohjanmaan I&O-agentti Anneli Saarinen

Anneli Saarinen
Etelä-Pohjanmaan I&O-muutosagentti


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *