Hankkeet

I & O -muutosagentti

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on rahoittanut jokaiseen maakuntaan I & O -muutosagentin (ikäihmiset ja kaikenikäisten omaishoito). Etelä-Pohjanmaan muutosagentti Anneli Saarinen aloitti työnsä 1.11.2016 osana Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Maakuntien muutosagentit kokoontuvat kuukausittain STM:n muutosagenttipäivään, jossa käydään läpi eri kehittämisteemoja, maakunta sote -uudistuksen vaiheita ja sisältöjä sekä jaetaan tietoa muiden maakuntien etenemisestä ja hyvistä käytännöistä.

I & O -muutosagentin tehtävänä on alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen. Ensi töikseen Etelä-Pohjanmaan muutosagentti laati tavoitteiden saavuttamiseksi toimintasuunnitelman yhteistyössä kokoamansa työryhmän kanssa. Työryhmässä on edustettuna maakunnan alueen ikäpalveluista vastaavia viranhaltijoita ja henkilöstöä sekä jäseniä perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, yhdistyksistä, järjestöistä ja monilta muilta toimijatahoilta.

Etelä-Pohjanmaalla laaditun toimintasuunnitelman päätavoite on muodostaa Etelä-Pohjanmaalle yhteen sovitettu iäkkäiden palvelukokonaisuus. Päätavoite jakaantuu kolmeen osatavoitteeseen 1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 2) ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja vahvistaminen sekä 3) kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen. Osatavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu erilaisia keinoja palvelujen kehittämiseksi. Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamisessa keskeistä on myös avata palveluketjuja, asiakkaiden polkuja kotihoidosta erikoissairaanhoitoon ja sieltä takaisin kotiin. Toimintasuunnitelma on hyväksytty STM:n viranhaltioiden taholta. STM antaa ohjausta ja tarvittaessa asiantuntija-apua suunnitelman toteuttamisessa.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaan »
Ikäihmisten palvelut -raportti 6/2017 »

Toimintasuunnitelman, osatavoitteiden ja keinojen toteuttamiseksi ja työstämiseksi Etelä-Pohjanmaalle on perustettu kahdeksan työryhmää:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Asiakasohjaus
 • Kotihoito
 • Kotikuntoutus
 • Kaikenikäisten omaishoito
 • Asumispalvelut
 • Ict ja teknologia
 • Gerontologinen sosiaalityö

Työryhmiä tullaan perustamaan tarvittaessa lisää, esimerkiksi hoitoketjujen kehittämiseen. Työryhmissä on myös laajapohjainen edustus eri tahoilta ja tarvittaessa kutsutaan mukaan myös muita asiantuntijoita. Osassa työryhmiä on mukana myös ikäihmisiä. Työryhmissä on jäseniä yhteensä noin 100. Työryhmille on asetettu omat tavoitteet, jotka juontuvat kansallisista tavoitteista soveltuen paikallisiin olosuhteisiin. Työryhmät ovat kokoontuneet tiuhaan tahtiin, vaikka kaikki jäsenet tekevät valmistelutyötä oman työnsä ohella. Väliraporttia työstetään kesän aikana ja syksyllä jatketaan ja edetään osana koko Etelä-Pohjanmaan palvelurakenneuudistuksen vaiheita.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke

Hallituksen yksi kärkihankkeista – Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I & O -kärkihanke) – jalkautuu maakuntiin I & O -muutosagenttien johdolla.

I & O -kärkihankkeen tavoitteena on keventää ikäihmisille suunnattujen palvelujen rakennetta lisäämällä kotihoitoa ja vahvistamalla omaishoitoa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että lisätään mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja sekä panostetaan monimuotoiseen ja oikea-aikaiseen kuntoutukseen. Kotiin annettavien palvelujen määrää ja sisältöä tulee kehittää. Omaishoidontukeen ja erityisesti palveluihin tulee panostaa nykyistä enemmän. Kansallisen I & O -kärkihankkeen tavoitteena on myös taata eri alueiden ikäihmisille ja omaishoitajille nykyistä tasavertaisemmat palvelut. Se, minkälaisia palveluja ikäihminen tai omaishoitaja saa, ei saisi olla asuinpaikasta riippuvaista.

Linkit

I&O Kärkihanke Etelä-Pohjanmaa – seuraa meitä Facebookissa »
I&O-kärkihankkeen esite »
STM, I & O kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa »

Muut materiaalit

Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma »

Ikäihmisten perhehoito – toimintaohje Etelä-Pohjanmaan maakunnassa »
Geriatrinen toiminta Etelä-Pohjanmaalla »
Etelä-Pohjanmaan laatuopas ikäihmisten asumispalveluihin »
Maakunnallinen ikäihmisten asiakasohjaus »
Toimiva kotihoito -diat »
Kotikuntoutus »
Kaikenikäisten omaishoidon maakunnallinen toimintaohje »
Hyte-työryhmän julkaisu: Toimintamalleja ja -ideoita kotihoidon ja omaishoidon toiminnan kehittäjille sekä moniammatillisille työntekijöille »
ICT ja toiminnallisuussuunnitelma »

I&O-loppuseminaari 29.11.2018 »
Seminaarin 25.10.2018 materiaalit: Väestö ikääntyy – mitä se edellyttää kuntien asumisen ja elinympäristöjen kehittämiseltä? »

Yhteystiedot

Anneli Saarinen
I & O -muutosagentti
p. 0400 790 512
anneli.saarinen@seinajoki.fi

 

Lape-muutosagentti

Jokaisessa maakunnassa toimii lape muutosagentti, jonka tehtävänä on koordinoida Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE:n kokonaisuutta ja edistää sen tavoitteiden toteutumista maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan lape-muutosagenttina toimii YTM, KTM  Eija Ala-Toppari-Peltola.Muutosagentti toimii paitsi maakunnallisen muutostyön verkostoijana, myös suhteessa sitä tukevaan kansalliseen ohjaukseen. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat maakunnan ja kuntien Lape-työryhmät ja -järjestöt.  Keskeistä muutosagentin työssä on osallistuminen maakunnan ja uusien kuntien palveluja ja yhteistyörakenteita luovien työryhmien työhön. Muutosagentti on osaltaan ollut laatimassa maakunnassa käynnistyneen Etelä-Pohjanmaan Lape-hankkeen ”Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja erityistason palveluiden uudistaminen” hankesuunnitelmaa ja toimii hankkeen toimeenpanossa kiinteässä yhteistyössä sitä toteuttavien hankekoordinaattorin ja hanketyöntekijöiden kanssa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE – Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita
Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma on maan hallituksen kärkihanke, jonka tarkoituksena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut lapsi- ja perhelähtöiseksi, monialaiseksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien palveluympäristöön. Palveluiden painopistettä halutaan siirtää pois kalliista korjaavista toimenpiteistä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.STM:n, OKM:n ja THL:n ohjaaman Lape-kärkihankeen tavoitteena on koota nykyisiä hajanaisia lapsi- ja perhepalveluita laajaksi kokonaisuudeksi, joka käsittää paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon, myös varhaiskasvatuksen, koulun, oppilas- ja opiskeluhuollon sekä kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotyön palveluita. Yksittäisten palvelujen tasolla puhutaan mm. äitiys- ja lastenneuvolasta, lapsiperheiden kotipalvelusta, perhetyöstä, kasvatus- ja perheneuvonnasta, kouluterveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin tarjoamista palveluista, lasten, nuorten ja vanhempien tukemisesta esimerkiksi päihteisiin, väkivaltaan ja talouteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa, vanhemmuuden tukemisesta, vanhempien erotilanteen palveluista ja lastensuojelusta. Lape-muutosohjelma huomioi myös yksityiset palvelut ja järjestöjen toiminnan.

Muutostyön keskeisiä periaatteita ovat lapsen oikeudet ja etu, lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen sekä perheiden monimuotoisuuden huomioiminen. Muutosohjelmalla halutaan tarjota kunnille, maakunnille ja valtion viranomaisille välineitä tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaan päätöksentekoon ja toimintakulttuurin edistämiseen.

Yhdellä kuvalla kerrottuna: Lapsi- ja perhepalveluiden toimintakulttuuri uudistuu »

Yhteystiedot

Eija Ala-Toppari-Peltola
Lape-muutosagentti (lapsi- ja perhepalvelut)
044 4255 415
eija.ala-toppari-peltola@seinajoki.fi

 

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke

Hallituksen kärkihanke – mikä LAPE?

Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta. 18 maakunnassa on käynnistynyt vuosien 2017–2018 ajalle LAPE-hanke. Kyseessä on historiallisen laaja lasten ja perheiden palvelukokonaisuuden kansallisesti ohjattu muutosohjelma, jossa luodaan ihmislähtöisiä, oikea-aikaisia ja yhteen sovitettuja palveluita, parempaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä pidetään kustannusten kasvua kurissa.

Katso LAPE-esittelyvideo »

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke (2017–2018), tuttavallisemmin Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke

Teemme muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitettuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita

 • Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanketta koordinoi Sosiaali- ja terveysministeriö ja ohjaa Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen LAPE-ryhmä. Toimeenpanon tukena toimii tiiviissä yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki.
 • Hanke toimii osana Etelä-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistusprosessia. Tällä varmistetaan kehitettävien palvelurakenteiden juurtuminen osaksi pysyvää palvelurakennetta.
 • Kehittämistyöhön ovat sitoutuneet Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kaikki peruspalveluja tuottavat kunnat ja kuntayhtymät.
 • Hankekonsortioon kuuluu kärkihankkeen lisäksi omalla osahankkeella MLL Pohjanmaan piiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Verso Kuntoutus Oy, Autismisäätiö ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMK Oy yhteistyössä SONet BOTNIAn kanssa.
 • Lisäksi kehittämistyössä mukana toimii laaja joukko viranhaltijoita sekä yhteistyökumppaneita seurakunnista, järjestöistä ja muista kehittämishankkeista.
 • Etelä-Pohjanmaa on saanut valtionavustusta LAPE-muutosohjelman toteuttamiseen maakunnassa vuosille 2017–2018 kärkihankkeeseen ja osahankkeisiin yhteensä 899 947 euroa (80 %). Kärkihankkeen ja osahankkeiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 143 199 euroa.

Kehittämisen osa-alueet:

 • Lapsen oikeuksia ja tietoperustaa vahvistava toimintakulttuurin muutos
 • Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 • Erityis- ja vaativan tason palvelujen uudistaminen

Hankkeen toiminnallisen perustan muodostavana ensisijaisena kehittämiskokonaisuutena on koko maakunnan kattavan perhekeskusmallin luominen, mihin on sisällytetty erityistason palvelujen uudistaminen. Yhteistyörakenteiden syntyminen varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten kanssa varmistetaan perhekeskustoimintamallin kehittämisen ja erityispalveluiden uudistamisen yhteydessä. Toimintakulttuurin muutos toteutuu hankkeessa läpileikkaavana periaatteena ja siihen sisältyviä välineitä ja toimintatapoja jalkautetaan osaksi maakunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä, seurantaa ja arviointia.

Kansallisesti tavoitellut muutokset päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä vuoteen 2019 mennessä

 • Kunnissa, itsehallintoalueilla ja valtion viranomaisissa on sitouduttu päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin.
 • Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Muutostyö on käynnistynyt kunnissa ja itsehallintoalueilla.
 • Oikea-aikainen palveluiden saatavuus on parantunut, kun tuen painopiste on siirtynyt korjaavista palveluista kaikille yhteisiin, yleisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.
 • Kansallinen ohjaus, lainsäädäntö ja muu johtaminen on uudistettu pysyvän muutoksen tueksi.
 • Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden koulutussisältöjä ja työvälineitä on uudistettu muutosta tukeviksi.
 • On saatu aikaan huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä korjaavien palveluiden tarvetta ja huoltajuuskiistoja.
 • On pystytty vastaamaan kustannusvaikuttavasti lasten ja perheiden hyvinvointitarpeisiin niukkenevien julkisten määrärahojen puitteissa.

Odotetut muutokset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa vuoteen 2025 mennessä

 • Erilaisten lasten ja nuorten sekä monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuus on lisääntynyt ja eriarvoisuus vähentynyt.
 • Lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet.

Yhteystiedot, Etelä-Pohjanmaan LAPE

Satu Mäki-Fossi
Hankekoordinaattori
044 4255 606
satu.maki-fossi@seinajoki.fi

Auli Romppainen
Hanketyöntekijä, toimintakulttuurin muutos
044 4255 979
auli.romppainen@seinajoki.fi

Anu Leinonen
Hanketyöntekijä, perhekeskustoimintamalli
044 4255 722
anu.leinonen@seinajoki.fi

Emmi Tietäväinen
Hanketyöntekijä, perhekeskustoimintamalli
044 4255 920
emmi.tietavainen@seinajoki.fi

Noora Aarnio
Hanketyöntekijä, erityis- ja vaativan tason palvelut
044 4255 704
noora.aarnio@seinajoki.fi

Marita Mäntyniemi-Koivisto
Hanketyöntekijä
044 4255 669
marita.mantyniemi-koivisto@seinajoki.fi

Hannu Pihlaja
Asiantuntija-assistentti
044 4255 422
hannu.pihlaja@seinajoki.fi

Ajankohtaista

Katso hankkeen tulokset TOP 20 »
Lue Satu Mäki-Fossin ja Lars Lindholmin artikkeli: Maakunnallistuva lastensuojelu tienristeyksessä – tienviittoja systeemisen lastensuojelun implementointiin »
Lue Noora Aarnion artikkeli: Toipuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa – Miten ammattilaiset voivat tukea nuorta ja hänen vanhempiaan sijoituksen alkuvaiheessa? »
Lue Noora Aarnion ja Nanna Miettusen artikkeli: Kompleksisuus sosiaalihuollon vaativuuden määrittelijänä »
Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukseen on vielä muutamia paikkoja vapaana »
Tiedote 20.11.2018: Etelä-Pohjanmaan LAPE-gaala palkitsee lasten ja perheiden palveluiden suunnannäyttäjiä »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-gaala 21.11.2018 »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 3-2018 lokakuu on julkaistu »
Uusia myönteisiä keinoja ja toimintatapoja päiväkotiin ja vanhemmille, tiedote 4.9.2018 »
Katso Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen monitoimijainen tervehdysvideo »
Lue Eija Ala-Toppari-Peltolan blogi-kirjoitus ”Kohti lapset, nuoret ja perheet huomioivaa maakuntaa” »
Lue Satu Mäki-Fossin blogi-kirjoitus ”Etelä-Pohjanmaan LAPE porskuttaa eteenpäin – väliraportti valmistunut” »
Lue Heli Mäen blogi-kirjoitus ”Nyt pistit vaikean sanan” »
Lue Satu Mäki-Fossin blogi-kirjoitus ”Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen kuulumisia ja lukuvinkkejä” »
Tiedote 27.10.2017: Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia ja välittäviä aikuisia »

Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje

Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 3-2018 lokakuu »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 2-2018 toukokuu »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 1-2018 helmikuu »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 2-2017 joulukuu »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 1-2017 syyskuu »

Seminaarit

Tutustu seminaarien ja muiden tapahtumien materiaaleihin »

Linkkejä ja muuta materiaalia

Perhesosiaalityön / lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian sovitut yhteistyökäytänteet »
EP LAPE:n järjestämä koulutustarjonta syksyllä 2018 »
EP LAPE väliraportti rahoittajalle ja muutoksessa mukana oleville »
Tutustu LAPE-hankesuunnitelmaan »
Tutustu LAPE-hankkeen kehittämisen osa-alueisiin »
Tutustu Etelä-Pohjanmaan LAPE-osahankkeisiin »
LAPE Etelä-Pohjanmaa – seuraa meitä Facebookissa »
Verkoston suunnitelma -esite »
Verkoston suunnitelma »
Perhekeskuskortti »
STM: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) »

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointimalli (LAVA) / Etelä-Pohjanmaa »
Liite 1. Tunnista lapsivaikutusten arvioinnin tarve »
Liite 2. Esimerkkejä, milloin lapsivaikutukset tulisi arvioida »
Liite 3. Lapsivaikutusten arvioinnin laajuus »
Liite 4. Taustalla vaikuttavat lait »
Liite 5. Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet »
Liite 6. Suunnitelma aikataulusta, tehtävistä ja vastuunjaosta »
Liite 7. Päätösvaihtoehtojen muodostaminen »
Liite 8. Mitä ja mistä taustatietoa kerätään »
Liite 9. Osallisuus ja tiedonkeruun menetelmiä »
Liite 10. Esimerkki, kuinka kertoa lapsille LAVA:sta »
Liite 11. Esimerkki tiedotteesta »
Liite 12. Päätösvaihtoehtojen vertailu ja lomakkeisto »
Liite 13. Esimerkit vertailuista: Soite, Jyväskylä ja Lahti »
Liite 14. Esimerkki päätösehdotuksesta »
Liite 15. Esimerkki, kuinka kertoa LAVA:n tuloksista lapsille »

 

Seuraa LAPE-muutosta somessa: #lapemuutos

 

Arvokas tieto -hanke

Hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa.
Loppuraporttiin voit tutustua täällä »

Arvokas tieto – palvelurakenteet ja työprosessit asiakaslähtöisiksi -hankkeen (v. 2017) tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen sekä asiakkaiden kokemustiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.

 • Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja sen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö
 • Toiminta-alueena Etelä-Pohjanmaa
 • Toiminta-aika vuosi 2017
 • Hankkeen kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa sekä valtakunnallisen Kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin kehittämisessä

Palvelut asiakaslähtöisiksi – Etelä-Pohjanmaa mukana valtakunnallisen toimintamallin kehittämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli -osakärkihankkeen avulla. Etelä-Pohjanmaa on mukana hankkeessa vuoden 2017 aikana paikallisen Arvokas tieto -pilottihankkeen muodossa.

Hankkeen kautta saatavat kokemukset ja tieto hyödynnetään valtakunnallisen toimintamallin kehittämisessä sekä Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa.

Valtakunnallisen toimintamallin luomiseksi kokeillaan ja arvioidaan erilaisia asiakkaiden osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäviä toimintatapoja viidessä alueellisessa kehittämispilotissa. Etelä-Pohjanmaan lisäksi mukana ovat Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Lappi.

Arvokas tieto – Etelä-Pohjanmaan oma pilotti

Arvokas tieto -hankkeen tavoitteena on

 • Edistää maakunnan asukkaiden osallisuutta
 • Hyödyntää asiakkaiden kokemustietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä
 • Mahdollistaa eri toimijoiden välinen kohtaaminen ja yhteiskehittäminen Aktiivisen Kohtaamisen Foorumilla
 • Innoagentti-toiminnan mallintaminen

Palvelujen kehittäminen on yhteistyötä ja kehittämisen pohjaksi tarvittava tieto rakentuu toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Aktiivisen Kohtaamisen Foorumi on sähköinen verkkoalusta, joka tuo toimijat yhteen ja antaa mahdollisuuden keskusteluun, kohtaamiseen ja yhteiskehittämiseen. Foorumia rakennetaan, kehitetään ja kokeillaan vuoden aikana yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Mukaan kutsutaan niin alueen asukkaita, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita, kokemustoimijoita, työntekijöitä kuin päättäjiä.

Aktiivisen Kohtaamisen Foorumin keskeisiä toimijoita ovat hankkeen toimesta koulutettavat alueelliset Innoagentit. Innoagentteina toimii sekä tehtävään palkattuja kokemustoimijoita että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja päättäjiä. Innoagenttien tehtävänä on mahdollistaa eri toimijoiden yhteistyö alustalla sekä tiedon liikkuminen eri toimijoiden välillä; asiakkaalta aina päätöksentekoon ja takaisin.

Löydät Innokylästä Aktiivisen Kohtaamisen Foorumin »

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan!

Ajankohtaista hankkeesta

Hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa.
Loppuraporttiin voit tutustua täällä »

Kutsu 6.11.2017 Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämisen työpajaan »

Kutsu 30.10.2017_Omaishoitajien vapaapäivien kehittämisen työpajaan »

Kutsu Läheiset & osallisuus – Mahdollisuuksien M-talo työpaja 9.10.2017 »

Seuraa meitä Facebookissa »

Lisätietoa

Arvokas tieto -hankkeen esite »

Lehdistötiedote Arvokas tieto -hanke 2.3.2017 »

STM valtakunnallinen osakärkihanke ”Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli” »

Videotallenne Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen sidosryhmätilaisuudesta 17.2.2017 »

Lyhyt esittelyvideo valtakunnallisesta osakärkihankkeesta, mukana maakunnalliset pilotit »

Yhteystiedot

Hanna Lahti                                                             Julia Sillanpää
Hanketyöntekijä                                                    Ohjausryhmän puheenjohtaja
Arvokas tieto -hanke                                           Arvokas tieto -hanke
Etelä-Pohjanmaan SOTE                                  Aksila -Perusterveydenhuollon ja
.                                                                                     terveyden edistämisen yksikkö
.                                                                                     p. 050 474 2858
.                                                                                     julia.sillanpaa@epshp.fi

 

Muut hankkeet

Etelä-Pohjanmaalla käynnissä olevia muita hankkeita:

 

Etelä-Pohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa -hanke »

Hankkeessa tehdään järjestöjen ja yhdistysten toimintaa näkyväksi uudistuvalla Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi koordinoidaan maakunnan järjestötoimijoita siten, että niiden asiantuntijuus ja toiminnan erityispiirteet tulevat huomioiduksi uuden maakunnan päätöksenteossa ja rakenteissa. Hankkeessa myös tuetaan järjestöjä niiden omissa muutosprosesseissa muuttuvassa maakunnassa ja kunnissa. Hanke on osa valtakunnallista 17 maakuntahankkeen, seitsemän digihankkeen ja valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kokonaisuutta.

 

Neuvokas perhe -hanke 2017-2018 »

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön lapsiperheiden elintapaohjauksessa – Etelä-Pohjanmaa mukana terveyden edistämisen kärkihankkeessa

 

VESOTE-hanke 2017-2018 »

VESOTE-hanke (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti): toimii hallituksen terveyden edistämisen kärkihankkeena ”Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa” -sisältökokonaisuudessa.

 

Yhteinen keittiö -hanke 2017-2018 »

Uusi toimintakulttuuri vahvistamaan osallisuuden kokemusta ja vähentämään yksinäisyyttä

 

PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa »

Hanke keskittyy sosiaalityön laaja-alaiseen kehittämiseen ja sen tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden systemaattiseen ja pitkäjänteiseen edistämiseen kunnissa ja tulevissa maakunnissa sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

 

Kansa-koulu-hanke – Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano »

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. Valtakunnallisen hankkeen sivut löytyvät täältä »